Salgsbetingelser

GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom Tropicfauna til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Tropicfauna.no er bare tilgjengelig på norsk.

Alt. 1: For å kunne handle med kort/kreditt på Tropicfauna må du ha fyllt 18 år.
Alt. 2 : Er du under 18 år kan du bare handle på med debetkort. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til fastlands Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. PARTER

Selger er: Tropicfauna, heretter kalt Tropicfauna eller Tropicfauna.no , Pansvei 21 1654 Sellebakk, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 925596124, telefon: 800 62 480, e-post: kundeservice@tropicfauna.no  og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Tropicfauna.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når Tropicfauna.no mottar din bestilling, vil vi automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

3. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Tropicfauna.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. PRISER

Alle priser er inklusive merverdiavgift, miljøavgift og andre lovpålagte avgifter som måtte tilkomme slik som det er vist på bestillingssiden.

5. BETALING

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom Klarna, bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Belastning av kort skjer først når varen sendes fra oss. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. (Dette gjelder kunder over 18 år).

Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer), i henhold til den hver tid gjeldende rentesatsen.

6. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Tropicfauna.no har risikoen for produktene inntil de overtas av transportøren eller du har hentet varene hos oss, det vil si når transportøren eller du har fått produktene i din besittelse, dersom du er fraktforsikret. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene  kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Ordre lagt med Visa, Mastercard, finansiering eller Klarna kan ikke splittes, de må sendes som hovedregel komplette når alle varene har kommet på lager.

7. UAVHENTET PAKKE

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret eller hentestedet vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader.

  • For uavhentet pakker med en verdi under NOK 2000,- eks.mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 450,- eks. mva
  • For uavhentet pakker med en verdi over NOK 2000,- eks.mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 950,- eks. mva

8. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER (REKLAMASJON)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse..

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig gjennom vårt retursystem på Min Side. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen og senest innen 14 dager.

Tropicfauna.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Tropicfauna.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. GARANTI

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler mv., sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Angreretten gjelder ikke for CD-plater eller DVD-plater når forseglingen på produktet er brutt, eller for datamaskinprogrammer når de er blitt installert på din server/datamaskin. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer og lignende.) faller retten til å angre bestillingen bort i det du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server/datamaskin, det samme gjelder bestillingsvarer.

12. PERSONOPPLYSNINGER

Tropicfauna.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
- du har samtykket i utleveringen, eller
- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
- i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontakt oss.

13. SALGSPANT

Tropicfauna.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. TAP SOM FØLGE AV MANGLER VED PRODUKTET

Tropicfauna.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Alfasoft.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Tropicfauna.no's kontroll, og som Alfasoft.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Tropicfauna.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tropicfauna.no's side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. forbrukerkjøpsloven nr. 34.

15. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (selgerens) verneting, dette er per dags dato Fredrikstad Tingrett